gpfd.net
当前位置:首页 >> jAvA 生成 字母 >>

jAvA 生成 字母

随机生成字母一般有2中方式 1. String chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; System.out.println(chars.charAt((int)(Math.random() * 26))); 根据chars 随机截取其中的一个字母. 2. char c=(char)(int)(Math.random()*26+97); System.out.pri...

主类如下:public class Sort { public static void main(String[] args) { char a='A'; for(int i=0;i

public class RandomA_z { public static void main(String[] args) { char[] A_z = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c', 'd...

public class Test { public static void main(String[] args) { String str=""; for(int i=0;i

随机生成字母一般有2中方式 1. String chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; System.out.println(chars.charAt((int)(Math.random() * 26))); 根据chars 随机截取其中的一个字母. 2. char c=(char)(int)(Math.random()*26+97); System.out.pri...

java产生随机数和随机字母,使用madom类,示例如下: package com.qiu.lin.he;public class CeShi {public static void main(String[] args) {int str1 = 0;for (int i = 0; i < 25; i++) {// 你想生成几个字符的,就把4改成几,如果改成1,那就...

public class Egg{ public static void main(String[] args){ String word = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; String tmp = ""; for(int i = 0; i < 10; i++){ int rand = (int)(Math.random() * word.length()); char c = word.charAt(rand); if...

‘a’不是字符串哦,“a”这个才是字符串! 呵呵 char c = (char)(Math.random() * 26 + 'a'); 这里面其实进行了一次系统默认的数据类型转换和一个强制类型数据类型转换 默认的数据类型转换也称为 隐式的数据类型转换 当然了 强制。。 称为 显式 首先...

/** * */ package org.task.chapter.six; import java.util.Arrays; import java.util.Random; /** * @author holly *1.随机生成五个不重复的字母,并且按字母顺序进行排列输出 */ public class Task_1 { /** * @param args */ public static vo...

package www; public class Test6_5_2 { public static void main(String[] args) { // TODO 自动生成的方法存根 int origin1=65; int end1 =90; int origin2=97; int end2=122; int irand1 = (int)(Math.random()*( end1 - origin1 )); int ira...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com